Informacje o projekcieZMIANY W SZKOLE - ZMIANY NA LEPSZE.
PODNOSIMY CYFROWE KOMPETENCJE NAUCZYCIELI.
CHANGES AT SCHOOL - CHANGES FOR BETTER.
CLOSING THE DIGITAL GAP.

01-09-2017  -  31-12-2018
 
Cele projektu:

1. Poszerzanie i promowanie wiedzy o Unii Europejskiej i umacnianie tożsamości narodowej uczniów, rodziców, środowiska lokalnego.
2. Nadanie nauczaniu wymiaru europejskiego oraz międzynarodowego. Promocja szkoły.
3. Doskonalenie umiejętności kadry edukacyjnej w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie dydaktycznym. Poszerzanie oferty dydaktycznej.
4. Efektywne zastosowanie nowoczesnych technologii w komunikacji z partnerami spoza Polski.
5. Mobilizacja personelu szkoły i nauczycieli do ustawicznego kształcenia z uwzględnieniem zmieniających się treści i metod nauczania w świetle nadchodzących zmian w oświacie.
6. Rozwój zawodowy nauczycieli. Doskonalenie językowe kadry nauczycielskiej celem zlikwidowania bariery językowej przy nawiązywaniu kontaktów i realizacji międzynarodowych projektów.
7. Nawiązywanie szerokich i długofalowych kontaktów zagranicznych celem wymiany doświadczeń i realizowania projektów międzynarodowych z różnych dziedzin nauki.
8. Podwyższenie poziomu nauczania ze szczególnym uwzględnieniem TIK i języków obcych.

Ad 1. Promowanie wiedzy o Unii Europejskiej i umacnianie tożsamości narodowej u uczniów ma na celu rozwijanie dialogu międzykulturowego i otwarcie zarówno personelu szkoły, nauczycieli jak i uczniów na współpracę z partnerami zagranicznymi.
Ad 2. Nadanie nauczaniu wymiaru europejskiego oraz międzynarodowego ma na celu promocję szkoły, zarówno w środowisku lokalnym, jak i na arenie międzynarodowej, czyniąc z niej atrakcyjnego partnera do projektów międzynarodowych.
Ad 3. Motywacja personelu i nauczycieli szkoły do ustawicznego kształcenia się z wykorzystaniem nowych metod, treści i technologii ma na celu podniesienie jakości i efektywności nauczania z uwzględnieniem nowych zadań społeczeństwa opartego na wiedzy, zachęcanie do uczenia się przez całe życie.
Ad 4. Wykorzystanie nowoczesnych technologii, platform i rozwiązań do organizacji i realizacji projektów we współpracy z partnerami spoza Polski.
Ad 5. W świetle nadchodzących zmian w oświacie zachęcanie kadry do poszerzenia kompetencji i kwalifikacji.
Ad 6. Doskonalenie językowe kadry nauczycielskiej celem zlikwidowania bariery językowej przy nawiązywaniu kontaktów i realizacji międzynarodowych projektów oraz wszechstronnego wspomagania uczniów w nauce języków i ogólnym rozwoju. Większość nauczycieli oraz kadra kierownicza zna co najmniej jeden język obcy w stopniu podstawowym lub średniozaawansowanym niższym; są w stanie czytać i biernie rozumieć język; często nie są jednak w stanie używać języka w sposób czynny.
Ad. 7. Mając oddziały dwujęzyczne z językiem hiszpańskim oraz planowanymi oddziałami z językiem angielskim, nawiązywanie szerokich i długofalowych kontaktów zagranicznych celem realizowania projektów międzynarodowych z różnych dziedzin nauki, a także sztuki. Rozwijanie sieci partnerów zagranicznych do realizacji projektów i wymian w zakresie dobrych praktyk, nowatorskich rozwiązań czy wymian uczniowskich.
Ad 8. Dzięki zastosowaniom TIK chcielibyśmy wskazać uczniom dodatkowe możliwości samokształcenia, podnieść ich poziom wiedzy w zakresie zastosowań informatyki w praktyce, a także wykształcić umiejętność selekcji i oceny prawdziwości informacji umieszczanych w Internecie, przygotować uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym, zachęcić do aktywnej nauki języków obcych.

Potrzeby w zakresie znajomości nowoczesnych technologii:
Udział w szkoleniu powinien rozwinąć umiejętności komunikacyjne i informatyczne w nauczaniu oraz zastosowania nabytych umiejętności w tworzeniu zasobów dydaktycznych.
- Wykorzystanie programów Microsoft Office w tworzeniu, prowadzeniu procesu kształcenia i jego ewaluacji .
- Nauczyciele różnych przedmiotów nauczą się jak pracować z istniejącymi bezpłatnymi łatwodostępnymi zasobami, a także jak stworzyć zasoby poznając takie podstawowe techniki jak obrazek, efekt dźwiękowy, kreator krzyżówek, wykreślanek, cyfrowych storytelling, nauczą się stosować takie narzędzia jak Podcasting, Movie Making, Web 2.0, Social Networking, Blogging, e-Portfolio, Wikis, Webquests.
- Przeszkolenie w zakresie stosowania nowoczesnych technologii i platform w komunikacji z partnerami zagranicznymi oraz przy realizacji projektów międzynarodowych, pozyskiwanie partnerów, wyszukiwanie odpowiednich kursów dokształcających.

Potrzeby w zakresie metodycznym:
- Konieczność podniesienia umiejętności językowych nauczycieli.
- Potrzeba zapoznania nauczycieli z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie nauczania.
- Konieczność szkolenia w zakresie kulturowym - celem przybliżenia uczniom obyczajów i kultury innych krajów europejskich.
- Szkolenie w zakresie stosowania nowatorskich rozwiązań w komunikacji (m.in. z partnerami z zagranicy).

Potrzeby w zakresie zarządzania:
Kurs doskonalący umiejętności posługiwania się TIK ułatwi zarządzanie placówką, organizację procesu kształcenia, jego analizę i ewaluację.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz